IVES TANGUY - SET '10


  Divisibilidad Indefinida (1942)
 • Va néixer a París, (França) i era fill d'un capità de marina retirat. Els seus pares eren ambdós d'origen bretó. A la mort del seu pare el 1908, la seva mare va tornar al seu poble natal Locronan, Finisterre, i Tanguy va conviure la major part de la seva joventut amb altres familiars.
  • Nació en París, (Francia) y era hijo de un capitán de marina retirado. Sus padres eran ambos de origen bretón. A la muerte de su padre en 1908, su madre volvió a su pueblo natal Locronan, Finisterre, y Tanguy convivió la mayor parte de su juventud con otros familiares.

 • El 1918, Yves Tanguy es va embarcar en un vaixell mercant abans d'unir-se a l'exèrcit, on es va fer amic de Jacques Prévert. En acabar el servei militar el 1922, va tornar a París, on va treballar en diversos oficis. Per casualitat va veure un quadre de Giorgio de Chirico i va quedar tan impressionat que va decidir convertir-se en pintor encara que no tenia la més mínima educació formal per dedicar-s'hi.  
  • En 1918, Yves Tanguy se embarcó en un navío mercante antes de unirse al ejército, donde se hizo amigo de Jacques Prévert. Al acabar el servicio militar en 1922, volvió a París, donde trabajó en diversos oficios. Por casualidad vio un cuadro de Giorgio de Chirico y quedó tan impresionado que decidió convertirse en pintor aunque no tenía la más mínima educación formal para dedicarse a ello.

 • Tanguy tenia el costum de quedar totalment absorbit per l'obra en què estigués treballant. Aquesta forma de crear una obra d'art pot obeir a que el seu taller era molt petit i només podia albergar amb comoditat únicament una obra assecant.  
  • Tanguy tenía la costumbre de quedar totalmente absorbido por la obra en la que estuviese trabajando. Esta forma de crear una obra de arte puede obedecer a que su taller era muy pequeño y sólo podía albergar con comodidad únicamente una obra secándose.

 • Gràcies a la seva amistat amb Jacques Prévert, Tanguy va ser admès al voltant de 1924 en el cercle de surrealistes d'André Breton. Tanguy va desenvolupar amb rapidesa el seu propi estil pictòric, celebrant la seva primera exposició individual el 1927 a París. Aquest mateix any es va casar per primera vegada. Durant aquesta època tan ocupada de la seva vida, Breton va celebrar amb Tanguy un contracte per a pintar 12 quadres a l'any. Amb els seus ingressos fixats, va pintar menys i va acabar fent només 8 obres d'art per Breton. 
  • Gracias a su amistad con Jacques Prévert, Tanguy fue admitido alrededor de 1924 en el círculo de surrealistas de André Breton. Tanguy desarrolló con rapidez su propio estilo pictórico, celebrando su primera exposición individual en 1927 en París. Ese mismo año se casó por primera vez. Durante esta época tan ocupada de su vida, Breton celebró con Tanguy un contrato para pintar 12 cuadros al año. Con sus ingresos fijados, pintó menos y acabó haciendo sólo 8 obras de arte para Breton.

 • Al llarg dels anys trenta, Tanguy va portar la vida bohèmia de l'artista que lluita per obrir-se pas, el que amb el temps va portar al fracàs del seu matrimoni. El 1938, després de veure l'obra de l'artista Kay Sage, Tanguy va començar una relació amb ella que, amb el temps, el portaria al seu segon matrimoni.  
  • A lo largo de los años treinta, Tanguy llevó la vida bohemia del artista que lucha por abrirse paso, lo que con el tiempo llevó al fracaso de su matrimonio. En 1938, después de ver la obra de la artista Kay Sage, Tanguy comenzó una relación con ella que, con el tiempo, le llevaría a su segundo matrimonio.

  Resposta al roig (1943)
 • En esclatar la Segona Guerra Mundial, Sage va tornar a la seva ciutat natal, Nova York, i Tanguy, a qui es va considerar no apte per al servei militar, la va seguir. Va passar la resta de la seva vida en els EE. Units. Sage i Tanguy es van casar a Reno, Nevada el 17 d'agost de 1940.  
  • Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Sage volvió a su ciudad natal, Nueva York, y Tanguy, al que se consideró no apto para el servicio militar, la siguió. Pasó el resto de su vida en los EE. UU. Sage y Tanguy se casaron en Reno, Nevada el 17 de agosto de 1940.
  La dona absent (1942)
 • Quan la guerra anava a acabar, la parella es va traslladar a Woodbury, Connecticut i van transformar una antiga granja en un estudi per a artistes. Viurien allà la resta dels seus dies. El 1948 Tanguy es va convertir en ciutadà nord-americà.  
  • Cuando la guerra iba a acabar, la pareja se trasladó a Woodbury, Connecticut y transformaron una antigua granja en un estudio para artistas. Vivirían allí el resto de sus días. En 1948 Tanguy se convirtió en ciudadano norteamericano.

 • El gener de 1955, Tanguy va tenir un infart a Woodbury. El seu cos va ser incinerat i conservat fins a la mort de Sage, el 1963. Les seves cendres van ser escampades juntes pel seu amic Pierre Matisse a la platja de Douarnenez a la seva estimada Bretanya.  
  • En enero de 1955, Tanguy tuvo un infarto en Woodbury. Su cuerpo fue incinerado y conservado hasta la muerte de Sage, en 1963. Sus cenizas fueron esparcidas juntas por su amigo Pierre Matisse en la playa de Douarnenez en su querida Bretaña.

“Je vous attends” (1934)
 • Els quadres de Yves Tanguy tenen un estil únic, reconeixible ràpidament, d'un surrealisme abstracte. Mostren paisatges vasts i abstractes, en la seva major part amb una paleta de colors molt limitada, mostrant només centelleigs de colors que contrasten. Típicament, aquests paisatges de somni estan poblats per formes abstractes variades, de vegades angulars i agudes com fragments de vidre, altres vegades amb un aspecte orgànic intrigant, com amebes gegants sobtadament petrificades.  
  • Los cuadros de Yves Tanguy tienen un estilo único, reconocible rápidamente, de un surrealismo abstracto. Muestran paisajes vastos y abstractos, en su mayor parte con una paleta de colores muy limitada, mostrando sólo destellos de colores que contrastan. Típicamente, estos paisajes de ensueño están poblados por formas abstractas variadas, a veces angulares y agudas como fragmentos de vidrio, otras veces con un aspecto orgánico intrigante, como amebas gigantes repentinamente petrificadas.